The man who never threw anything away, llya Kabakov